top of page

ESTRANGERIA

Degut a l'estat d'alarma s’han paralitzat els tràmits d’estrangeria i  l'oficina d'estrangeria està tancada. Alguns dels tràmits es poden fer on-line tramitant un certificat digital.

El servei d’orientació i assessorament a persones immigrades (SOAPI) i Reagrupament Familiar segueixen funcionant on-line garantint l’atenció de les persones usuàries. Als professionals us demanem que utilitzeu com a via principal de contacte l'email, per evitar saturar els mòbils.

 

SOAPI Sant Martí
Si tens dubtes sobre estrangeria o asil/refugi, cobertura de les teves necessitats bàsiques, incertesa sobre l'accés al sistema sanitari públic, homologacions, informes d’arrelament, empadronament, etc. posa’t en contacte amb l’Emma, tècnica del SOAPI al districte de Sant Martí.


Preguntes freqüents sobre estrangeria i protecció internacional durant l'estat d'alarma

 

Reagrupament Familiar Sant Martí

Si ja tens l’informe positiu d'adequació de l'habitatge (un dels requisits per tramitar el reagrupament), posa’t en contacte perquè et facin seguiment.
Si tens dubtes en aspectes d’estrangeria relacionats amb la teva reagrupació o aspectes influenciats per la reagrupació de la teva familia, posa’t en contacte amb la Dúnia, tècnica referent a Sant Martí de Reagrupament.

 

 

 

Si tens dubtes laborals relacionats amb estrangeria:
 

CITE. Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers

 

http://ccoo.cat/aspnet/immigracio.aspx

Consultes laborals concretes sobre el coronavirus (obertes a tots els treballadors i treballadores)

Per a consultes laborals concretes relacionades amb el Coronavirus truca i i tindràs una resposta el més aviat possible:

 

  • Contacte: 933 100 000 

  • De dilluns a divendres de 9 a 19h, dissabtes i diumenges de 9 a 14h 

 

Per a més informació https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca
Aquest espai web informa al conjunt de la ciutadania, i especialment a les persones immigrades i refugiades, dels recursos disponibles proporcionats per l’Ajuntament de Barcelona.

FOREIGNER

Due to the alarm status, the alarm has paralyzed the immigration formalities and the immigration office is closed. Some of the procedures can be done online by processing a digital certificate.

The immigrant orienting and counseling service (Servei d’Orientació i Assessorament a Persones Immigrades, SOAPI) and Family Regrouping (Reagrupament Familiar) continue to work online, guaranteeing the attention of users. We ask professionals to use email as the main way of contact, in order to avoid saturating mobile phones.

 

Reception and Support Immigration

If you have doubts about immigration or asylum / refuge, coverage of your basic needs, uncertainty about access to the public healthcare system, approvals, rooting reports, census, etc. Contact Emma, from SOAPI personel at Sant Martí district.

 

Family Reunification Support

If you already have a positive report of housing suitability (one of the requirements for re-grouping), please contact them to follow up.

If you have doubts about immigration issues related to your reunification or aspects influenced by the reunification of your family, contact Dúnia, at Sant Martí de Reagrupament. 

 

 

If you have employment concerns related to foreigners:

 

CITE. Information Center for Foreign Workers

 http://ccoo.cat/aspnet/immigracio.aspx

Specific job inquiries about coronavirus (open to all workers). For specific occupational queries related to Coronavirus call and you will get an answer as soon as possible:

 Contact: 933 100 000

Monday to Friday from 9am to 7pm, Saturdays and Sundays from 9am to 2pm

 

For more information: https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/en

This website informs all citizens, and especially immigrants and refugees, of the available resources provided by the Barcelona City Council.

ÉTRANGÈRES

Pour cause de l'état d'exception, toutes les procédures du bureau des étrangers ont été paralisés. Les bureaux restent à l'instant fermé. Certaines procédures peuvent se réaliser en ligne à l'aide du certificat numérique.
Le service de conseil et d'orientation pour les étrangers (SOAPI) et le regroupement familial continuent de fonctionner en ligne, garantissant ainsi l'attention aux utilisateurs. Nous demandons aux professionnels d'utiliser le courrier électronique comme principal moyen de contact, afin d'éviter de collapser les téléphones portables.


SOAPI Sant Martí
Si vous avez des doutes sur l'immigration ou l'asile / refuge, la couverture de vos besoins de base, l'incertitude sur l'accès au système de santé public, les homologations, les rapports d'enracinement, le recensement, etc. vous pouvez contacter Emma, technicienne SOAPI dans l'arrondissement de Sant Martí.

Regroupement familial Sant Martí
Si vous avez déjà un rapport positif sur l'adéquation du logement (l'un des documents requis pour le regroupement), veuillez contacter le service pour un suivi.
Si vous avez des doutes sur votre réunification, contactez Dúnia, la technique responsable du regroupement à Sant Martí.

 

 

Si vous avez des questions en relation à l'emploi des étrangers :
CITE. Centre d'information pour les travailleurs étrangers

http:/ccoo.cat/aspnet/immigracio.aspx
Demandes d'emploi spécifiques concernant le coronavirus (ouvert à tous les travailleurs)
Pour des requêtes sur l'emploi spécifique au coronavirus, contactez le numéro suivant et vous obtiendrez une réponse dès que possible:

Ce site Web informe tous les citoyens, et en particulier les immigrants et les réfugiés, sur les ressources disponibles fournies par la mairie de Barcelone.

bottom of page